Kathryn Compton

Quackin' Around

Acrylic
Quackin' Around